slagg

Právě je stř 25. dub 2018 6:40:20

Všechny časy jsou v UTC


728x90px
Fórum je zamknuté Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  Stránka 1 z 1
 [ Příspěvek: 1 ] 

Co znamená označení CE?


Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Co znamená označení CE?
PříspěvekNapsal: úte 16. říj 2012 19:04:37 
Offline
Administrátor
Administrátor

Registrován: ned 14. říj 2012 1:50:50
Příspěvky: 45
Bydliště: Praha
IČ: 0
Co znamená označení CE?

Evropský jednotný trh (tvořený 27 členskými státy EU a státy EFTA - Evropského sdružení volného obchodu - kam patří Island, Lichtenštejnsko a Norsko) přináší spotřebitelům obrovské výhody. My všichni jsme si zvykli na široký výběr výrobků. Spotřebitelé však přirozeně očekávají, že výrobky, které nakupují, jsou bezpečné.

Při vytváření jednotného evropského trhu zavedla Evropská unie (EU) specifické bezpečnostní právní předpisy pro určité kategorie výrobků prodávaných na trhu. Tyto předpisy přesahují obecné bezpečnostní požadavky, které musí splňovat všechny výrobky.

V rámci těchto předpisů musí výrobci učinit jednoznačné prohlášení o bezpečnosti svých výrobků. Toto prohlášení zahrnuje umístění označení CE na výrobek. Dovozci jsou povinni ověřit, zda výrobce podnikl kroky nezbytné k splnění prohlášení a distributoři musí postupovat s náležitou obezřetností a být schopni rozpoznat a stáhnout nebezpečné výrobky.

Jak tento systém funguje?

Jak bylo uvedeno výše, výrobci se musí ujistit, že jejich výrobky vyhovují příslušným bezpečnostním požadavkům. Například posoudí možná rizika a zkouší vzorky výrobků. Po provedení těchto kroků musí na výrobek umístit označení CE.

U některých výrobků, které již samy o sobě představují vyšší riziko, jako například kotle nebo řetězové pily, nestačí pouhá kontrola výrobcem. V takovýchto případech musí provést kontrolu bezpečnosti nezávislá organizace pověřená státními úřady. Teprve poté může výrobce na výrobek umístit označení CE.

Co označení CE na výrobku znamená?

Opatření výrobku označením CE výrobce na svou zodpovědnost prohlašuje, že výrobek je v souladu se základními požadavky platných směrnic stanovených pro užívání tohoto označení a že byly provedeny všechny příslušné postupy posouzení shody. O výrobcích s označením CE lze předpokládat, že odpovídají požadavkům platných směrnic, což přináší výhody z volného oběhu výrobků na evropském trhu.

Je výrobek s označením CE vždy vyroben v EU?

Ne. Označení CE pouze uvádí, že během výroby výrobku byly splněny všechny základní požadavky. Označení CE není označením původu, stejně tak neuvádí, že byl výrobek vyroben v Evropské unii. Z toho vyplývá, že výrobek s označením CE mohl být vyroben kdekoliv na světě.

Jsou všechny výrobky s označením CE zkoušeny a schvalovány úřady?

Ne. Postup posouzení shody výrobků s právními požadavky vztahujícími se na tyto výrobky je ve skutečnosti výhradní zodpovědností výrobce. Výrobce umístí označení CE a vyhotoví prohlášení ES o shodě. Hodnocení shody třetí stranou, tj. úředně oznámeným subjektem (notifikovanou osobou), vyžadují pouze výrobky, které by mohly představovat zvýšené nebezpečí ohrožení veřejného zájmu. Jedná se například o tlakové nádoby, výtahy a určité druhy strojních zařízení.

Můžeme se spolehnout na bezpečnost výrobku opatřeného označením CE?

Bohužel, v důsledku falšování nebo zneužití tohoto označení neexistuje 100% záruka bezpečnosti výrobku s označením CE. S přijetím nového legislativního rámce však byly povinnosti výrobců podrobně stanoveny a bylo jednoznačně uvedeno, že označením výrobku symbolem CE přebírá výrobce plnou zodpovědnost za to, že výrobek splňuje všechny požadavky platné v právním systému EU. Ačkoliv výrobce může být jedinou osobou, která je zodpovědná za označení CE, označování CE je záležitostí systému, který umožňuje správné provádění tohoto procesu. Celý systém složený z výrobců, dovozců, distributorů, úředně oznámených subjektů a orgánů dozoru nad trhem byl díky novému legislativnímu rámci posílen a usiluje o další snížení nákladů v oblasti obchodování a zároveň zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany veřejného zájmu.

Mohu jako výrobce opatřit své výrobky označením CE sám?

Ano, označením CE opatřuje výrobce výrobek vždy sám nebo tak činí jeho zplnomocněný zástupce po provedení nezbytného postupu posouzení shody. To znamená, že výrobek musí projít postupem posouzení shody pro něj stanoveným jednou nebo více platnými směrnicemi předtím, než je opatřen označením CE a uveden na trh. Tyto směrnice stanovují, zda může výrobce provést hodnocení shody sám nebo zda je nutné přispění třetí strany (notifikované osoby).

Kde má být výrobek umístěno označení CE?

Označení CE má být umístěno buď na výrobku nebo na jeho výrobním štítku. Pokud to z povahy výrobku není možné, musí být označení CE umístěno na obale nebo na některém z příbalových dokumentů.

Co to je prohlášení o shodě výrobcem?

Prohlášení o shodě je dokument, který doprovází výrobek a ve kterém výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce v rámci Evropského hospodářského prostoru (EEA) uvádí, že výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic platných pro konkrétní výrobek. Prohlášení o shodě musí obsahovat také název a sídlo výrobce a informace o výrobku, jako například obchodní značku a sériové číslo. Prohlášení o shodě musí být opatřeno podpisem osoby zaměstnané u výrobce nebo jeho zplnomocněným zástupcem a rovněž musí být uvedena funkce zaměstnance.
Výrobce je povinen zhotovit ES prohlášení o shodě, ať se posouzení shody zúčastnila notifikovaná osoba či nikoliv.

Je označení CE povinné a pokud ano, u kterých výrobků?

Ano, označení CE je povinné. Za účelem zavedení výrobků na trh EU se však označením CE opatřují pouze ty výrobky, které jsou vymezeny jednou nebo více směrnicemi nového přístupu. Příklady výrobků spadajících pod směrnice nového přístupu jsou hračky, elektrické výrobky, strojní zařízení, osobní ochranné prostředky a výtahy. Výrobky, na které se nevztahují předpisy ohledně označení CE, nesmějí být označením CE opatřeny.

Jaký je rozdíl mezi označením CE a jinými označeními? Mohou být na výrobek umístěna jiná označení, pokud je opatřen označením CE?

Označení CE je jediným označením, které označuje shodu se všemi základními požadavky směrnic stanovených pro označení CE. Výrobek může být opatřen dalšími označeními s podmínkou, že nemají stejný význam, jako má označení CE, nevedou k záměně s označením CE a nesnižují čitelnost a viditelnost označení CE. V této souvislosti mohou být jiná označení použita pouze v případě, že přispívají ke zlepšení ochrany spotřebitele a nespadají pod harmonizační předpisy Evropské unie.

Kdo dohlíží nad správným použitím označení CE?

Aby se zaručila nestrannost dozoru nad trhem, je dozor nad označením CE zodpovědností veřejných úřadů členských států ve spolupráci s Evropskou komisí.

Jaké jsou sankce za falšování označení CE?

Postupy, opatření a sankce v případě falšování označení CE se mohou lišit podle příslušného vnitrostátního správního práva a trestních zákonů členských států. V závislosti na závažnosti trestného činu mohou být hospodářské subjekty pokutovány a v některých případech i potrestány odnětím svobody. Pokud však výrobek není považován za představující bezprostřední bezpečnostní riziko, může být výrobci poskytnuta další možnost, kdy musí zajistit soulad výrobku s platnými právními předpisy před tím, než bude muset splnit povinnost stáhnout výrobek z trhu.

Co z opatření výrobku označením CE může vyplývat pro výrobce, dovozce a distributory?

Zatímco výrobci jsou zodpovědní za zajištění shody výrobku a jeho opatření označením CE, dovozci a distributoři hrají důležitou roli při uvádění na trh pouze těch výrobků, které splňují požadavky právních předpisů a jsou opatřeny označením CE. To vše umožňuje posílit požadavky EU na zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí a také přispívá ke korektní soutěži mezi všemi hráči, kteří jsou povinni dodržovat stejná pravidla.

Pokud je zboží vyrobeno ve třetích zemích a výrobce není zastoupen v Evropském hospodářském prostoru (EEA), musí se dovozci ujistit, že výrobky jimi uváděné na trh splňují příslušné požadavky a nepředstavují nebezpečí pro evropskou veřejnost. Dovozce je povinen ověřit, že výrobce mimo EU provedl potřebné kroky a že potřebná dokumentace je na požádání k dispozici.

Z toho vyplývá, že dovozci musí mít celkový přehled o příslušných směrnicích a jsou povinni spolupracovat se státními úřady v případě vyskytnuvších se problémů. Dovozci by měli mít písemný příslib výrobce, že jim zajistí přístup k základní dokumentaci, jako například k ES prohlášení o shodě a k technické dokumentaci, a bžt schopni poskytnout na požádání tuto dokumentaci státním úřadům. Dovozci musí být také schopni zajistit trvalý kontakt s výrobcem.

Další článek zásobovacího řetězce, distributoři, má důležitou roli při zajištění toho, že na trhu jsou pouze výrobky, které odpovídají požadavkům právních předpisů. Distributoři musí postupovat s náležitou obezřetností tak, aby jejich nakládání s výrobky negativně neovlivnilo shodu výrobků s předpisy. Distributoři také musí mít základní znalosti v oblasti požadavků právních předpisů, včetně přehledu o tom, které výrobky musí být opatřeny označením CE, a přikládané dokumentaci, a musí být schopni rozpoznat ty výrobky, které zjevně neodpovídají předpisům.

Distributoři musí být schopni prokázat státním úřadům, že postupovali s náležitou obezřetností a disponují prohlášením výrobce nebo dovozce, ve kterém se uvádí, že byla podniknuta potřebná opatření. Dále musí být distributor schopen státním úřadům asistovat v jejich snaze získat požadovanou dokumentaci.

Pokud dovozce či distributor obchoduje s výrobky pod svým vlastním jménem, potom odpovědnost přechází z výrobce na něj. V tomto případě musí mít dostatečné informace týkající se provedení a výroby výrobku, jelikož přebírá právní zodpovědnost za opatření výrobku označením CE.

Skupiny výrobků

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
Spotřebiče plynných paliv
Lanovy dráhy pro přepravu osob
Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
Elektromagnetická kompatibilita
Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Výbušniny pro civilní použití
Horkovodní kotle
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Výtahy
Elektrická zařízení nízkého napětí
Strojní zařízení
Měřicí přístroje
Zdravotnické prostředky
Emise hluku do prostředí
Váhy s neautomatickou činností
Osobní ochranné prostředky
Tlaková zařízení
Pyrotechnika
Rádiová a telekomunikační koncová zařízení
Rekreační plavidla
Hračky
Jednoduché tlakové nádoby

Kde najdu více informací?

Z webových stránek Evropské komise si můžete stáhnout Příručku pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu (Guide to the Implementation of Directives based on New Approach and GlobalApproach, tzv. „Blue Guide“) na adrese http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/blue-guide/index_en.htm.

Hospodářské subjekty mohou kontaktovat evropskou síť podniků Enterprise Europe Network na adrese http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

Převzato z http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/facts/index_cs.htm

_________________
Importservis.cz
KnihaČína.cz - jedinečná kniha o dovozu zboží z Číny. Právě vydáno!
Klikněte pro seznam ověřených čínských e-shopů (pro zobrazení musíte být přihlášeni do fóra)
Chcete vlastní e-shop?


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  

Fórum je zamknuté Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  Stránka 1 z 1
 [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron

728x90px Shoptet - pronájem e-shopů